Skip to content

Sony Music Kampanya Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayanağına İlişkin

Pre-Save Kampanya Aydınlatma Metni

A. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Levazım Mahallesi Koru Sokak Korukent Sitesi D Blok D:Z1 Levent İstanbul adresinde bulunan Sony Music Entertainment Türkiye Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında <Veri Sorumlusu> sıfatına sahip olmamız çerçevesinde; sizlere ait aşağıda saydığımız kişisel verilerinizi yasalara uygun surette, aşağıda belirttiğimiz amaçlarla toplamakta, işlemekte ve yurtdışında ve yurtiçinde üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

B. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçlarına İlişkin Bilgiler

B.1.   Şirketimizce kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verisi işlenen veri sahibi kişiler: “işbu formu doldurmak suretiyle pazarlama kampanyalarına katılan gerçek kişiler”dir.

B.2.   Veri sahibi kişilerin Şirketimizce işlenen kişisel veri kategorileri ve bu kategorilerdeki kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:

  1. Kimlik Bilgisi: ad, soyad, yaş, cinsiyet
  2. İletişim Bilgisi: telefon numarası, e-posta adresi
  3. İşlem Güvenliği Bilgisi: log kayıtları

B.3.   Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin işleme amaçları ve süreçleri aşağıdaki gibidir:

  1. Bülten aboneliği kaydı ve icrası
  2. Dijital iletim (digital streaming) ve/veya karşıdan yükleme hizmeti (download service) sağlayan ortamlara erişim kaydı yapılması
  3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri kapsamında pazar analizi ve reklam hedeflemesi yapılması
  4. Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve reklam ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi
  5. Yetkili devlet kurumlarına bilgi verilmesi
  6. Şirketin hukuki işlerinin icrası/takibi
  7. Veri sahibinin talep ve şikâyet yönetimi.

C. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Şirket kişisel verileri yalnızca yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ve Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin tamamı, verinin toplandığı ortamı sağlayan yazılım aracı ile kişiye tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, bülten gönderilmesi, fayda ve fırsatlar sunulabilmesi amacıyla hizmet verecek ortam aracının Şirketimizin dahil olduğu yurtdışındaki Sony Grup şirketlerine veya yurtdışındaki iş ortağı olan üçüncü kişilere ait olması nedeniyle yurtdışı ile; olası bir hukuki ihtilaf konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak amacıyla da iş ortağımız yurtiçindeki hukuk bürosuyla paylaşılmaktadır.

D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz web sitemizdeki formlar aracılığıyla elektronik olarak Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun şekilde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası” ve “açık rıza” hukuki sebeplerine istinaden toplanmakta olup, toplanan kişisel verileriniz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanunda tanınan istisnalara istinaden, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, gerekli bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

E. Haklarınızın Kullanılmasına İlişkin Başvuru Yolları

Kanunun veri sahibinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre; (i) Şirketimizin Levazım Mahallesi Koru Sokak Korukent Sitesi D Blok D:Z1 Levent İstanbul adresine noter marifetiyle veya PTT üzerinden iadeli taahhütlü mektupla, veya (ii) [email protected] e-posta adresine Şirketimize bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden veya (iii) Şirketimizin şu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine: _[email protected] 5070 Sayılı Kanun kapsamında elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Back to Top